Fordeling av arbeidsoppgåver

DSC_1963-mindre

Du finn utskriftsvenleg PDF på denne linken.

Arbeidsoppgaver for rormann på Albin Express

Aktivitet

Førebuing

Handteringsoppgaver

Treng hjelp til

Taktiske oppgåver

Heising av fokk

Styra

Kryss

Styra, kjøra storseglskjøte, løygang og akterstag.

Trimma vekta tverrskips og langskips.

Stagvending

Kommunsiera Klar til slag! Og Me slår!

Styra, i lite vind: vippa akterstaget opp så storseglet kjem forbi, stikka litt i løygang til dess båtfarten kjem, så ta dette inn igjen, trimma vekta tverrskips

Kobling av spinnakerbom

Styra, evt. trimma vekta si bakover for å kompensera for fordekksmannen

Heising av spinnaker

Orientera om avstanden til merket.

Falla av, stikka i storseglskjøtet, slakka akterstaget.

Nedtaking av forsegl

Styra

Spinnakerlegg

Styra, skjøta storsegl, kommunsiera med spinnakertrimmar om kurs, trimma vekta tverrskips og langskips.

Vurdera jibb.

Jibb

Ha tak i storseglskjøtet

Kommunsiera Klar til jibb!

og Me jibbar!

Falla av til platt lens, i lite vind: halda storseglet midt i båten og sleppa storseglet over etter jibben. I meir vind: inn på storseglskjøtet og jibba storseglet over. Fokusera på at spinnakeren skal stå. Skjera til på ny kurs.

Trimma vekta tverrskips i jibben.

Treng hjelp til å ”knekka” øverste spila i storseglet over i lite vind

Heise forsegl

Orientera om rekkjefylgjen på fokk opp, bom ned og spinnaker ned.

Styra

Nedtaking av spinnaker

Orientera om avstanden til merket

Styra, setja akterstag og løygang, skjøta inn storseglet.

Bra om nokon andre kan strama inn storseglskjøtet

Fråkobling av spinnakerbom

Styra


Arbeidsoppgaver for trimmar på Albin Express – båthandling og taktikk

Aktivitet

Førebuing

Handteringsoppgaver

Treng hjelp til

Taktiske oppgåver

Heising av fokk

Syta for at skjøtet er i lås, men max 80 % stramt

Kryss

Trimma vekta tverrskips og langskips. Trimma fokkeskjøtet. Evt. køyra løygang og akterstag i samarbeid med rormann.

Stagvending

Leggja nytt skjøte på vinsj, klargjera sveiv i rett vinkel, kommunsiera at ein er klar til slag

Sleppa gammalt skjøte når fokka bakkar i vindauga. Strama inn nytt skjøte. Trimma fokka i fordhold til skala på salinga. Trimma kroppsvekta tverrskips.

Utkikk i le.

Kobling av spinnakerbom

I sterk vind: leggja brasen på lo vinsj.

Trimma vekta tverrskips.

Tenka rundt merket.

Heising av spinnaker

Slakka le barberhal, ta tak i spinnakerskjøtet.

Vera standby til å skjøta spinnakerskjøtet.

Utkikk i lo.

Nedtaking av forsegl

Spinnakerlegg

Skjøta spinnaker. I sterk vind: setja barberhal i le.

Sjå på spinnaker

Jibb

Ha spinnakerskjøte og bras i neven. Kommunisera at ein er klar til jibb.

Trimma spinnaker gjennom jibben.

Trimma vekta tverrskips.

Treng hjelp med brasen i sterk vind.

Heise forsegl

Syte for at fokkeskjøtet er max. 80 % stramt, orientera om rekkjefylgjen på fokk, bom og spinnaker.

Ikkje stå på fokkefallet.

Nedtaking av spinnaker

Sjekka at spinnakerskjøtet kan løpa fritt ut.

Sleppa spinnakerskjøtet når spinnaker skal ned, skjøta fokka for full kryss.

Evt. hjelpa rormann med storseglskjøtet, løygang og akterstag i sterk vind.

Tenka rundt merket.

Fråkobling av spinnakerbom


Arbeidsoppgaver for luke på Albin Express – båthandtering og taktikk

Aktivitet

Førebuing

Handteringsoppgaver

Treng hjelp til

Taktiske oppgåver

Heising av fokk

Leggja fallet rundt vinsjen.

Heisa fokka.

Kryss

Trimma kroppsvekta/henga.

Utkikk framover dei neste to minutta til lo, fart, kurs/kompass. Vurdera slag. Formidla kommunikasjon bakover og framover.

Stagvending

Kommunsiera Klar! når ein er klar etter at rormannen har sagt Klar til slag!

Løsna gamle fokkeskjøtet ut av låsen

I sterk vind: Sleppa gammalt fokkeskjøte når fokka bakkar i vindauga.

Kobling av spinnaker-bom

Bøya seg inn i båten, ha handa på opphalet oppå luka.

Syta for at vekta av bommen er på opphalet, strama inn opphalet til bommen står riktig..

Evt. dra opphalet forbi låsen. (trimmar)

Heising av spinnaker

I sterk vind: køyra brasen på vinsjen.

Nedtaking av forsegl

Ikkje stå på fokkefallet.

Sleppa fokkefallet. Slakka storseglfall, uthal, cunningham i stor, setja kick.

Spinnakerlegg

Køyra bras. I sterk vind må brasen på vinsj.

Utkikk framover både til lo og le, kompass, kurs og fart. Formidla kommunikasjon bakover og framover. Vurdera jibb.

Jibb

Kommunisera Klar! når rormannen kommuniserar Klar til jibb!

Senka opphal litt ned.

Anten: Ha tak i begge barberhala.

Eller: ha tak i bras og gammal barberhal.

Anten: Slakka gammal barberhal og strama ny bareberhal.

Eller: Trimma bras som vert til skjøte og slakka gammal barberhal

I mykje vind må må både skjøte og bras på vinsj.

Justera opphal. Trimma båten tverrskips.

Sjå på spinnaker.

Heise fokk

Ikkje stå på fokkefallet, leggja fokkefallet på vinsjen, ta cunningham i fokka ut av låsen.. Heisa storseglfall, strama uthalet, setja cunninham i storseglet.

Heisa fokka til fastsett skalamerke, setja cunningham´en i fokka.

Fråkobling av spinnakerbom

Handa på opphal.

Slakka opphal. Trimma båten tverrskips.

Nedtaking av spinnaker

Ikkje stå på spinnakerfallet.

Opna låsen til spinnakerfallet, sleppa spinnakerfallet.


Arbeidsoppgaver for fordekk på Albin Express – båthandtering og taktikk

Aktivitet

Førebuing

Handteringsoppgaver

Treng hjelp til

Taktiske oppgåver

Heising av fokk

Leggja fokka på riktig side av båten.

Ev. trekkja skjørtet på fokka over rekkjevaieren.

Kryss

Trimma båten tverrskips.

Utkikk to til ti minutt fram i tid. Varsla vind og bølgjer. Vurdera slag.

Stagvending

Flytta overkroppen frå utsida av rekkjevaier til innsida.

Trimma båten tverrskips. Ev. trekkja skjørtet på fokka over rekkjevaieren.

Kobling av spinnaker-bom

Flytta overkroppen frå utsida av rekkjevaier til innsida. Ha tak i brasen før ein reiser seg.

Kobla brasen i framenden av spinnakerbommen, føra bommen framover mot forstaget, kobla bakenden av bommen på masta.

Luke må vera med på opphal.

Heising av spinnaker

Opna luka på fordekket, løfta alle hjørna på spinnakeren opp på dekk. Hjelpa brasen framover under prebrasinga.

Heisa spinnaker på mast.

Nedtaking av forsegl

Spinnaker må stå! Lukka fordekksluka.

Trekkja fokka ned til dekket, leggja skjøtebarmen på den sida av fordekket som er mest truleg at fokka skal opp på.

Luke må sleppa fallet.

Spinnakerlegg

Stå med bommen, etterstrama spinnakerfallet, justera kick.

Halda utkikk bakover, kommunisera vindtype: baguett eller pizza, bølgjer og andre båtar.

Jibb

Ha hendene på spinnakerbommen, andletet vendt framover.

Kobla av spinnakerbommen på masta, kobla av på brasen, kobla på den nye brasen, pressa spinnakerbommen fram til seglet, kobla på masta, kommunisera På! når bommen er på plass.

Dersom spinnakeren flyr er jobben lettare for fordekk!

Heise fokk

Setja fokkeskjøtet på 75 % i låsen, leggja fokka på riktig side av fordekket.

Stå med masta, andletet framover, klar til å ta anten bom eller spinnaker.

Fråkobling av spinnakerbom

Kobla spinnakerbom av på mast og bras, parkera spinnakerbom, dra ekstra slakk på opphal.

Luke må sleppa opphal.

Nedtaking av spinnaker

Opna fordekksluka,

ha tak i bras/spinnaker/skjøte.

Stappa spinnaker i luka, dra ekstra slakk på spinnakerfall bakom salingshorn.

Trimma vekta langskips og tverrskips.

Luke må sleppa spinnakerfallet.

kjellmag

22/04/2010