Protokoll fra årsmøtet 2012 & regnskapet for 2011

 

 

Protokoll fra årsmøte i Norsk Expressklubb 06.02.12

 

1.       Godkjenning av innkallelse

Innkallelsen ble godkjent.

2.       Valg av referent, ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Morten Larsen ble valgt til referent og Trond Sverre Førde ble valgt til ordstyrer. Siden deltakerne på årsmøtet befant seg på 3 ulike steder ble det besluttet at protokollen ikke skulle underskrives i møtet, men oversendes regionene for godkjennelse i etterkant av møtet.

Det var i alt 24 stemmeberettigede medlemmer, inklusiv fullmakter, representert (9 medlemmer fra region Hordaland, 2 medlemmer fra region Rogaland og 13 medlemmer fra region Østlandet).

3.       Årsberetningen fra styret

Styrets leder leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent uten vesentlige bemerkninger.

4.       Regnskap for 2011

Regnskapet ble lest opp. Klubben hadde inntekter på i alt kr 20.600. Den største kostnadsposten var knyttet til vedlikehold og oppgradering av hjemmesiden, i alt kr 12.000. Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr 4.652. Klubbens kontantbeholdning var kr 41.946 ved utgangen av året. Det ble stilt spørsmål fra Hordaland rundt detaljene til driftskostnaden av hjemmesiden til klasseklubben, samt om styret hadde utredet hva forventet utvikling av kostnader ved web løsningen ville være. Styret redegjorde for at kostnader til hjemmesiden har med forbedringer og tilpasninger å gjøre. Arbeidet er utført av en uavhengig leverandør. På spørsmålet om fremtidige kostnader, svarte styret at dette ikke var utredet. Det ble bekreftet av styremedlemmer som har arbeidet med web løsningen at styret måtte se på eventuelle forslag om andre web løsninger for hjemmesiden om slike kommer inn.

Regnskapet ble godkjent.

5.       Fastsettelse av nye klubbvedtekter for Norsk Expressklubb

Det var enighet om at vedtektene kunne fastsettes av årsmøtet med simpelt flertall.

Vedtektene slik de ble fastsatt følger i sin helhet protokollen fra årsmøtet.

6.       Fastsettelse av medlemskontingent

Medlemskontingenten ble fastsatt til kr 350 for 2012.

7.       Valg av styre og valgkomite

Valgkomiteen fremla sin innstilling for valg til styret og valgkomite. Komiteens innstilling ble vedtatt med den endring at Leif Kristian Garvik fratrer som flåtekaptein Hordaland og erstattes av Carl Olav Wickmann.

Dette gir følgende styresammensetning:

Trond Sverre Førde, Styreleder (på valg i 2013)

Mathias Friis, Styremedlem (på valg i 2013)

Gorm Søby, Styremedlem (på valg i 2013)

Randi Wøien, Styremedlem og kasserer (på valg i 2014)

Carl Olav Wickmann, flåtekaptein Hordaland

Hallgrim Ludvigsen, flåtekaptein Rogaland

Morten Aagaard, flåtekaptein Østlandet

Valgkomiteen består av:

Morten Aagaard, leder

Espen Keim

Hallgrim Ludvigsen

8.       Innkomne forslag

Det forelå ingen innkomne forslag til behandling.

Regnskap Expressklubben                          
                             
                             
    Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember  
Inntekter   350 350 700 1700 7700 3150 700 4550 1050     350 20600
Renteinntekter                         65,11 65,11
Data kostnader                     12000     12000
Messematriell         2725                 2725
Bank kostnader   75 79 94 98 111 178 126 98 142 102 94,5 90 1287,5
Renteintekter                            
                             
Resultat                           4652,61
                             
Balanse                       IB Bank 01.01.11 37294,17
overskudd                           4652,61
UB                       UB   41946,78
                             
                             
Antall medlemmer   1 1 2 5 22 9 2 13 3 0 0 1 59
                            UB
                          Bank 31.12.11 41946,78
                          avvik bank 0

Expressklubben Nasjonalt

13/02/2012