Referat fra styremøte 3. desember 2013

6116_klubbe

Tilstede : Morten Larsen, Randi Wøien, Morten Aagaard, Camilla Foss Hansen og Trond Sverre Førde. Styret er beslutningsdyktig.

Møte åpnet kl 19.15.

 

 1. Referat fra forrige styremøte.
 • Sponsorer til NM/NoM er ikke på plass. Styret har valgt å avvente dette litt etter samtaler med Oslo seilforening. Det vil uansett bli anskaffet premier/gaver til NM som faller deltakerne til gode.
 • Websiden har blitt oppdatert med nytt styre og korrigerte klubbvedtekter. Det er også lagt inn Instagram plug-in for #expressklubbennorge
 • Det jobbes videre med purringer på utestende ifm NM festen 2013.

 

 1. Medlemsmøter vinteren 2013/2014 – North og Dronningen

Det vil bli arrangert en Express-samling hos North sails i Leangbukta. Det vil bli forhørt om datoene 16, 21 eller 23 januar er aktuelle for dette. Morten Aagaard tar kontakt med North og følger opp dette. Temaer som vil bli behandlet på samlingen er :

 • Innledning med terminlister/siste nytt
 • Starten
 • Pimp my Express – North oppgraderer ”Friistilt”
 • 3 team presenterer sine målsetninger og arbeidsmetoder
 • Premieutdeling østlandsrankingen

Det vil videre bli arrangert en samling på Dronningen. Arbeidsdato for samlingen er 20. mars og Morten Aagaard følger opp/organiserer denne. Temaer vil bli behandlet senere, men kappseilingsreglene vil bli ett av temaene.

 

 1. Erfraringer Mesternes Mester – endringer til 2014.

Norsk Expressklubb er invitert til videre samarbeid med NSF på Mesternes mester. Trond har sendt en erfaringsmail til NSF ved Vibecke Schøyen. Denne videresendes styret. I år ble mesterskapet preget av noe dårlig tid og få involverte personer fra Expressklubben. Mange av båtene ble ”slengt tilbake” etter regattaen med lukene åpne og utstyr feilplassert i båtene, hvilket medførte en del ryddearbeid for eierne. Det var også enkelte eksempler på litt nonchalant bruk og manglende tilbakemeldinger på skader (som for øvrig var minimale). Det vil mot Mesternes mester 2014 bli gjort forberedelser på ett mye tidligere tidspunkt og det vil bli hentet inn flere personer til klargjøring/logistikk av båtene. Trond og Randi tar ansvar for Mesternes mester videre.

 

 1. NM/NoM 2014 – sponsorer og promo.

Styret har bestemt seg for å bevege seg bort fra å hente inn store sponsorer til NM/NoM. Dette også for å unngå en interessekonflikt mot Oslo seilforenings sponsorer. Styret vil imidlertid jobbe for å få inn gaver til loddtrekning/premier. Det satses på å skaffe en spinnaker dersom 50 båter og to dersom 60 båter til loddtrekning blant de påmeldte. Trekning vil finne sted på NM/NoM festen, lørdag 23. august.

Det opprettes en NM gruppe bestående av Morten Larsen, Randi Wøien og Camilla Foss Hansen. Gruppen skal jobbe mot Oslo seilforening for å ivareta Norsk Expressklubbs interesser, samt arbeide med å tilrettelegge for tilreisende båter bla ifm rimelig overnatting.

Camilla er mer eller mindre ferdig med promovideoen og denne vil bli publisert i løpet av desember.

 

 1. Scandinavian Express Association – informasjon og kandidater.

Trond var på møte i Gøteborg 10. november sammen med Sveriges Expresseglare og Dansk Expressklub. Møtet var å regne som ett stiftelsesmøte for ett Nordisk Expressforbund. Dette for å oppnå skandinavisk godkjennelse av Expressen, hvilket bla medfører felles klassevedtekter og klassebevis. Det ble bestemt at organisasjonen skulle hete Scandinavian Express Association, og styret skal bestå av 6 medlemmer, 2 fra hvert land hvor av den ene er lederen i den nasjonale klasseklubb. Medlem nr 2 fra Sverige skal ha fast ansvar for klassevedtektene. Medlem nr 2 fra Danmark og Norge vil ha PR og sekretæransvar. Leder for SEA vil være en av de nasjonale ledere, og vervet vil rullere på årlig basis. Det svenske medlemsbladet Xett vil bli felles medlemsblad og sendes ut til samtlige medlemmer.

Status med SEA akkurat nå er at Mats Dahlstrøm (nestleder i Sverige) jobber mot det Skandinaviske seilforbundet og gjør klar søknad om opptak i dette. Samtidig vil det da bli søkt om skandinavisk godkjennelse av Expressen.

 

 1. Vektbegrensing – styrets holdning og motion mot Sverige.

Den svenske Expressklubben innførte i 2012 vektbegrensning, og den har i 2013 lagt inn motion om en felles grense på 385 kg for både 4 eller 5 om bord. Styret i Norsk Expressklubb har invitert til diskusjon på hjemmesiden og Facebook, noe som har medført at man har fått frem mange og varierte syn, både for og i mot vektbegrensning. Styret har ikke ønsket å avgjøre spørsmålet basert på det begrensede utvalg som har kommentert, men kommentarene gir et godt grunnlag for å ta en beslutning, særlig sammenholdt med det svenske styrets begrunnelse og den diskusjon som ligger på nettet i svenske fora. En avgjørelse må balansere mellom flere hensyn. Styret mener at de viktigste hensyn å ta er:

 • Sikre bredde og rekruttering
 • Ivareta mest mulig like forhold
 • Unngå en trend mot 5 mannsbåter
 • Harmonisere regler med Sverige og Danmark

Like viktig som en vektbegrensning er opphevelse av maksvekt på 360 kg for 5 mannsbåter. Det er en klar fordel å ha et tungt team ved mye vind. Derfor vil en opphevelse av denne grensen uten en maksvekt kunne medføre en trend mot 5 mannsbåt, noe styret mener er uheldig. Dette taler for en maks vektgrense.

Dersom man skal innføre vektbegrensning, må man treffe et nivå som hindrer at man ekskluderer team samtidig som at man oppnår mest mulig like forhold. Høy vekt gir fordeler i mye vind. Derfor vil klassen ikke være tjent med en for høy snittvekt da det er vanskelig for mange team å få til dette uten fylle opp båten med flere folk. I Norge og Sverige ligger snittvekten mellom 340 og 350 kg. Så langt har det ikke vært registrert team over 390 kg i mesterskap i 2013 hvor statistikk på mannskapsvekt i har blitt innhentet.

Styret har vurdert en høyere vektgrense, men ser at en høyere vekt vil kunne medføre vektspekulering med 5 mannskaper. En vektgrense på 385 kg vil gi rom for bredden og reduserer vektspekulering med 5 mannskaper. Det vil være mulig for de yngste og letteste teamene å supplere med en 5. person slik at de kan hevde seg bedre i mye vind. 385 kg gir en snittvekt på 96,25 kg for 4 mannsbesetning og 77 kg for 5 mannsbesetninger, hvilket neppe skyver noen ut av klassen eller hindrer nye team.

Vi ser at norske, svenske og danske båter i stadig større grad møtes i mesterskap og andre viktige regattaer. Vi ser også at det har blitt betydelig utveksling av aktivitet på nettet og Facebook mellom de forskjellige nasjoner. Dette er positivt for klassens videre utvikling, og Styret vurderer det som verdifullt å harmonisere reglene med Sverige og Danmark. Vi har for tiden et samarbeid om å lage en felles Skandinavisk klasseklubb, og en forskjell mellom de nasjonale reglene vil umuliggjøre dette. I Sverige har man besluttet en maksvekt på 385 kg etter en lang og grundig vurdering som sammenfaller med Styrets vurdering.

Styret i Norsk Expressklubb har på denne bakgrunn valgt å gå for en maxvekt for både 4 og 5 mannsbesetninger på 385 kg, og innstillingen er sendt Sveriges Expresseglare.

 

 1. Diverse
 • Vi kunne behøve en eller to personer som er villige jobbe mot evt sponsorer for Expressklubben. Camilla gis ett delegat til å finne interesserte, gjerne gjennom annonsering på facebook.
 • Prioriterte regattaer på østlandet i 2014 vil være :Færderseilasen – 13. juni

  Hankø Race Week : 25. – 29. juni

  HM Kongens serie : 12. – 14. august

  NM/NoM : 22. – 24. august

  KM : 2 stk tirsdager i Oslo seilforening. Datoer blir bestemt på samling i mars.

 

Møtet ble hevet kl 22.30

Expressklubben Nasjonalt

08/12/2013