Klubbvedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK EXPRESSKLUBB

§ 1. Formål og arbeidsoppgaver

1. Norsk Expressklubb (heretter kalt klasseklubben) har til formål å ivareta og fremme klassen som konkurransebåt og i samråd med Norges Seilforbund koordinere og veilede i saker som angår klassen, herunder bidra til at regioner hvor klassen er representert, utnevner flåtekapteiner som ivaretar klassen i regionen.

2. Klasseklubben skal overvåke hvordan klassens tekniske vedtekter fungerer, informere om dem og i samråd med den Svenske Expressklubben ta initiativ til endringer når det er hensiktsmessig iht § 6.

3. Klasseklubben skal utpeke en måleansvarlig som skal holde kontakt med NSFs Tekniske Tjenester. Måleansvarlig skal gjøre alle tekniske detaljer med endringer kjent for klassens seil- og klassemålere.

4. Styret i klasseklubben skal avgi tilråding til Norges Seilforbund om hvilken seilforening som skal tildeles NM og samarbeide med NSFs Tekniske Tjenester og den arrangerende forening om opplegget for den tekniske kontrollen. Tildeling av NM skal rullere mellom aktive regioner.

5. Med hjemmel i delegert myndighet fra NSF og i henhold til bestemmelsene i klassens tekniske vedtekter, tildeler klasseklubben nasjonalt seilnummer. Avgift kan innkreves i henhold til NSFs bestemmelser.

6. Klasseklubben skal sende inn de rapporter og utføre de oppgaver som Norges Seilforbund pålegger klasseklubbene, så som å gi opplysninger om tillitsvalgte og målere og sende inn referat fra årsmøter vedlagt årsberetning og regnskap.

7. Klasseklubbens hovedsete regnes som den region klasseklubbens leder sokner til.

 

§ 2. Medlemskap

Som medlem av klubben kan opptas enhver som har interesse for klassen. Medlemskap opprettholdes ved å betale kontingent innen 15.03 og gjelder for båteier inklusive mannskap. Gyldig medlemskap bekreftes av ”sticker” for gjeldende år på klassebevis og ”sticker” påklistret nederste del av mast. Manglende betalt medlemskontingent fører til tap av stemmerett og rett til å delta i Expressklassens rankinger og mesterskap. Utmeldelse skjer ved skriftlig henvendelse til styret innen 30.11.

 

§ 3. Årsmøte

1. Årsmøte skal holdes minst en gang årlig, i tilknytning til NM og innen utgangen av september måned. Årsmeldingsperioden og regnskap gjelder for ett år fra 1.7. til 30.06.

2. Ordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være innkommet skriftlig minst 2 uker forut for årsmøtet.

3. Stemmerett på årsmøtet har båteiere som senest innen 2 uker før årsmøtet har betalt medlemskontingent. Det kan avgis stemme etter skriftlig fullmakt, og hvert medlem kan holde maksimalt 5 fullmakter.

4. Det ordinære årsmøtet skal behandle:
a. Årsberetning for perioden siden sist årsmøte
b. Regnskap for regnskapsperioden som er fra 1. januar til 31.desember
c. Fastsette medlemskontingent for kommende periode.
d. Innkomne forslag.
e. Valg av styre og valgkomité

5. En valgperiode varer fra et ordinært årsmøte til neste ordinære årsmøte.

6. Medlemmer av klasseklubben er valgbare til styret. Leder velges for 2 valgperioder av gangen. Tre styremedlemmer velges for 2 valgperioder av gangen, så langt mulig slik at bare to av dem er på valg hver gang. Styret velger selv sin nestleder. Flåtekapteiner er styremedlemmer i klasseklubben, men velges internt i regionen og trer inn i styret ved neste årsmøte.

7. Ved valg foregår avstemmingen skriftlig hvis det foreligger flere kandidater enn antall verv som den enkelte avstemming gjelder.

8. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller 1/3 av båteierne, som også er medlemmer av klasseklubben, krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

9. De forskjellige regioner kan holde egne styrer og årsmøte. Leder av regionsstyret regnes som flåtekaptein for gjeldende region. Årsmøte og styremøter i regionene kan ikke vedta saker som går på tvers med disse vedtekter og/eller klassevedtektene.

 

§ 4. Styre

1. Styret leder klasseklubben mellom årsmøtene.

2. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Styret velger web- og regelansvarlig blant sine medlemmer.

3. Styret er beslutningsdyktig når 4 stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 5. Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut på. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Oppløsningsparagrafen kan ikke endres.

 

§ 6. Klassens tekniske vedtekter

Forslag til endring av klassens tekniske vedtekter kan fremmes av styret i klasseklubben til den Svenske Expressklubben.

 

§ 7. Oppløsning

1. Status som nasjonal klasseklubb opphører hvis NSFs rapportskjema ikke blir returnert og/eller hvis klassen ikke tilfredsstiller NSFs krav til nasjonale klasseklubber.

2.  Eventuelt vedtak om oppløsning av klasseklubben må for å være gyldig vedtas av to påfølgende årsmøter og i henhold til reglene i § 5.

3. Ved oppløsning tilfaller klasseklubbens midler Norges Seilforbund og anvendes til fremme av norsk seilsport.

Oppdatert etter åsrmøtet 30.08.13