Referat fra Årsmøte 2015

Sted: Stavanger Seilforening, Sølyst, Stavanger

Referent: Øyvind Henriksen

Tilstede: 12 stemmeberettigede båter

1. Godkjennelse av innkalling:

Innkalling til årsmøtet skjedde mer enn 4 uker før møtet ble avholdt og er dermed godkjent.

Sittende leder Camilla Foss Hanssen velges som ordstyrer og Øyvind Henriksen velges som referent.

Magne Klann og Magnus Brun velges til å underskrive protokollen. Protokollen sendes ut elektronisk i ettertid for signering og lagres hos Expressklubben.

2. Årsberetning:

Ordstyrer går igjennom årsberetningen. Det er ingen spørsmål til årsberetningen og den godkjennes av årsmøtet.

3. Regnskap

Økonomiansvarlig går igjennom hovedtrekkene i regnskapet for 2014. Det informeres om at Expressklubben har en sunn økonomi og gikk med et lite overskudd i 2014. Det informeres videre om at det ligger an til et mindre overskudd også i 2015 i forhold til budsjett.

Årsmøtet uttrykte ønske om at styret presenterer budsjett for kommende budsjettår (fremfor inneværende år) ved neste årsmøtet.

4. Fastsettelse av kontingent

Styret innstiller på at medlemskontingenten holdes på dagens nivå på 450 kr for 2016. Styret ønsker samtidig å fortsette praksisen med ekstragebyr for betaling etter 15. april for å minimere administrativt arbeide.

Årsmøtet vedtar å beholde medlemskontingenten på 450 kr for 2016 og gir styret fullmakt til å praktisere ekstragebyr som beskrevet.

Årsmøtet ber også styret om å innføre et elektronisk medlemsregister/-bevis fra og med 2016 fremfor utsendelse av medlemsbevis i papir.

5. Valg

Styret for perioden har bestått av:

 • Leder/PR-ansvarlig                Camilla Foss Hanssen
 • Nestleder:                                  Carl Olav Wickman
 • Økonomiansvarlig:                  Einar Marthinussen
 • Styremedlem:                           Morten Larsen
 • Styremedlem:                           Lars Jakob Alveberg
 • Flåtekaptein, Hordaland:       Carl Olav Wickman
 • Flåtekaptein, Rogaland:         Arne Rise
 • Flåtekaptein, Østlandet:         Audun Noreng

To styremedlemmer er på gjenvalg:

 • Leder: Camilla Foss Hanssen
 • Styremedlem: Morten Larsen

Valgkomiteen bestående av Randi Wøien og Trond Sverre Førde innstiller at

Camilla Foss Hanssen fortsetter som leder for to nye år, og at Morten Larsen fortsetter som styremedlem for to nye år. Dette vedtas enstemmig av årsmøtet.

Tre styremedlemmer har varslet at de ønsker seg ut av styret:

 • Flåtekaptein Rogaland, Arne Rise
 • Flåtekaptein Hordaland og Nestleder, Carl Olav Wickman
 • Flåtekaptein Østlandet, Audun Noreng

Valgkomiteens innstilling til to av de tre nye styremedlemmene var:

 • Flåtekaptein Rogaland: Øyvind Henriksen
 • Flåtekaptein Hordaland: Steffen Bertelsen

Innstillingen ble enstemmig av årsmøtet.

Det lyktes ikke valgkomiteen å finne noen flåtekaptein til Østlandet, styret ba derfor om fullmakt til å finne en person til dette vervet. Årsmøtet vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å finne flåtekaptein for Østlandet.

Årsmøtet ber Randi Wøien og Trond Sverre Førde fortsette som valgkomite for neste periode.

6. Innkomne forslag

Ingen forslag ble sendt inn til klasseklubben i forkant av årsmøtet.

Møtet heves.

Expressklubben Nasjonalt

08/09/2015