Referat fra årsmøte 22.08.2014

Sted: Oslo seilforening, Lille Herbern, Oslo

Referent: Carl Olav Wickmann

Tilstede: 13 stemmeberettigede båter, inkl. fullmakter

 

1. GODKJENNELSE AV INKALLING

Inkalling til årsmøtet skjedde mer enn 4 uker før møtet ble avholdt og er dermed godkjent.

Sittende leder Trond Sverre Førde velges som ordstyrer og Carl Olav Wickmann velges som referent.

2. ÅRSBERETNING

Ordstyrer går igjennom årsberetningen og informerer også om at denne ligger tilgjengelig på nett. Det er ingen spørsmål til årsberetningen og den godkjennes av årsmøtet. Det informeres om at klasseklubben nå har utstedt 127 klassebevis og at det er ca. 500 medlemmer dersom det er et gjennomsnitt på firemannsbesetning. Dette gjør klubben til Norges største klasseklubb.

3. REGNSKAP

Det informeres om at regnskapet i likhet med årsberetningen har ligget tilgjengelig på nett. Hovedtrekkene i regnskapet gjennomgås på årsmøtet. Det spilles inn at det nå er stor aktivitet på Expressklubbens hjemmesider og at det dermed bør være gode muligheter til å selge reklameplass på denne til inntekt for klasseklubben.

4. MEDLEMSKONTIGENT

Dagens årsavgift på 350 kr har vært videreført statisk i mange år. Styret foreslår å øke denne til 450 kr. Med flere medlemmer blir det mer administrasjon, styret ønsker også å gjennomføre aktiviteter for å rekreuttere flere, samt holde aktiviteten i klassen oppe. årsavgiften har heller ikke blitt justert ifht. inflasjon på flere år.

Årsmøtet vedtar å heve årsavgiften til 450 kr fra og med 2014.

5. KLASSEVEDTEKTENE

Klassevedtektenes §3 pkt pkt 1 : Årsmeldingsperioden og regnskap gjelder for ett år fra 1.7. til 30.06. Forslag fra kasserer om å endre regnskapsperioden fra 01.01 til 31.12.

Årsmøtet vedtar å endre regnskapsperiode.

6. VALG

Det er 3 styremedlemmer som har meldt sin avgang i styret:

  • Trond Sverre Førde, Leder
  • Randi Wøien, Økonomiansvarlig
  • Morten Aagaard, Klassekaptein østlandet

Valgkomiteen for 2014 bestod Mathias Friis, Esben Keim og Magnus Økland. Esben Keim la frem valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer.

  • Camilla Foss Hanssen som allerede sitter i styret som PR-ansvarlig ble foreslått som ny leder for Expressklubben
  • Einar Marthinussen velges inn som styremedlem
  • Lars-Jakob Alveberg velges inn som styremedlem

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er enstemmig vedtatt.

Da Camilla allerede er i styret betyr dette at det mangler en person. Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en person til som kan inngå i styret.

Den nye valgkomiteen består av Randi Wøien og Trond Sverre Førde.

7. INNKOMNE FORSLAG

Det ble ikke mottatt noen forslag.

8. ANNET

Rollen som teknisk ansvarlig ligger utenfor styret. Trond Sverre Førde foreslår seg selv som ny teknisk ansvarlig. Årsmøtet godkjenner dette.

De avtroppende styremedlemmene gis en oppmerksomhet som takk for sin innsats for Expressklassen.

 

Årsmøtet heves.

 

 

Expressklubben Nasjonalt

28/08/2014