Referat fra årsmøtet 30.08.2013

6116_klubbe

Årsmøtet åpnet 19.05

Sted : Bergens seilforening, Kvitturspollen

Tilstede: 13 stemmeberettigede (inklusive fullmakter).

 

1. INNKALLING

Leder informerte om at innkallingen kom ut 12 dager for sent. Til tross for dette valgte årsmøtet å godkjenne Innkallingen. Frist for innkomne forslag var 14 dager før årsmøtet iht klubbvedtektene.

 

2. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Trond Sverre Førde (leder) ble valgt til ordstyrer, Carl Olav (nestleder) ble valgt til referent, Geir Victor Svendsen (Glory) og Kjell Magnus Økland (Nicoline) er med på å underskrive protokollen

 

3. STYRETS ÅRSBERETNING

Årsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer. Tilleggsopplysning på at Norsk Expressklubb har passert 100 medlemmer. Årsberetningen ble godkjent.

 

4. REGNSKAP FOR 2012/13

Regnskapet for 2012/2013 ble gjennomgått av ordstyrer da kasserer ikke hadde anledning til å møte. Regnskapet ble godkjent.

 

5. FORSLAG TIL ENDRINGER I KLUBBVEDTEKTENE

Endring av klubbvedtektenes §2 – ”Medlemskap opprettholdes ved å betale medlemskontingent innen 15.05”. Dato endres til 15.03 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Endring av klubbvedtektenes §3 pkt 1 – ”Årsmøte skal avholdes minst en gang årlig , i tilknytting til NM.” Årsmøtet vedtok enstemmig å fortsette å ha årsmøtet under NM.

Endring av klubbvedtektenes §3 pkt 4 c) – ”Regnskapsperioden er fra 01.01 til 31.12”. Årsmøtet valgte enstemmig å endre dette til 01.07 til 30.06.

 

6. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontigenten fastholdes til kr 350,- i året

 

7. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE

Morten Aagard gjennomgikk valgkomiteens innstillinger for styre for kommende år :

Trond Sverre Førde enstemmig gjenvalgt som styrets leder (på valg 2014)

Camilla Foss Hanssen enstemmig valgt som nytt styremedlem (på valg 2015)

Morten Larsen enstemmig valgt som nytt styremedlem (på valg 2015)

Carl Olav Wickmann, Arne L. Riise og Morten Aagård fortsetter i styret (flåtekapteiner)

Randi Wøien var ikke på valg og fortsetter i styret (på valg 2014)

Ny valgkomite består av Esben Keim, Mathias Friis og Kjell Magnus Økland, alle enstemmig vedtatt.

 

 

8. INNKOMMNE FORSLAG

Innkommet forslag fra NOR-655 ”Glory” på mulighet om å få fjernet vektbegrensing fra vedtektene i Expressklassen. Bakgrunnen for forslaget var at man ekskluderer gode seilere ønsker seg inn i klassen pga vekt, hvilket ikke er ønskelig nå som klassen stadig tiltrekker seg ”store” navn i Norge.

Styret får anmoding/myndighet fra Årsmøtet til å forhandle med den danske og den svenske klasseklubben mot å heve eller fjerne vektbegrensningen i forbindelse med arbeidet med å få skandinavisk godkjennelse av Expressen. Styret forbereder saken og innhenter synspunkter fra medlemmene.

 

 

 

Årsmøtet hevet 20.15

Expressklubben Nasjonalt

03/09/2013