Statutter – Norsk Expressklubb Region Rogaland

Express-seilere,

Under følger statutter for NERR som vedtatt under årsmøtet 2015.

Mvh. Øyvind

 

STATUTTER

for Norsk Expressklubb Region Rogaland

Statuttene gjelder for Norske Expressklubb Region Rogaland som vedtatt på årsmøtet 11. november 2015.

§1 Klubbens formål er å fremme regattaseiling med Albin Express i regionen og være en sosial møteplass for seilere i klassen.

§2 Klubben er underlagt Norsk Expressklubb.

§3 Medlemmer: Alle båter av typen Albin Express, inkl. mannskap, som har betalt medlemskap i Norsk Expressklubb og er hjemhørende i Rogaland har rett på medlemskap.

§4 Kontingent: Klubben har ingen kontingent ut over årlig kontingent betalt til Norsk Expressklubb.

§5 Årsmøtet: Styret skal innkalle til et årsmøte etter fullført regattasesong og før årsslutt. Saker søkes godkjent ved akklamasjon, men ved ønske kan votering benyttes. Ved votering har hver båt én stemme.

§6 Styret:Styret velges av årsmøtet. Styret består av en flåtekaptein og 3-5 styremedlemmer (etter behov) som velges for 2 år og som representerer et tverrsnitt av klubbens båter. Styret leder klubben mellom årsmøtene.

§7 Medlemsmøter: Styret kan kalle inn til medlemsmøter ved behov. Alle medlemmer skal ha lik adgang.

§8 Endring av statuttene: Statuttendringer kan bare gjøres av Årsmøtet og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Expressklubben Region Rogaland

18/11/2015